معرفی

مشخصات فردی

منصور خواجوندخزاعی

نام - نام خانوادگی : منصور   خواجوندخزاعی

پست الکترونیکی : m_khajevand@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : منابع طبیعی - مدیریت حوزه های آبخیز (آبخیزداری)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه مازندران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : منابع طبیعی - مدیریت حوزه های آبخیز (آبخیزداری)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

  • عضو هیات علمی دانشگاه مازندران (سال 1373الی 1377)
  • عضو هیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی (دهه 70 مدعو)
  • عضو هیات علمی مرکز آموزش نهاد ریاست جمهوری (دهه 80 مدعو)


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

  • عضو اصلی کمیته رودخانه های مرزی
  • عضو اصلی انجن مدیریت ایران
  • عضو سازمان نظام مهندسی


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی نقشه برداری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 3

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی تمام وقت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

منصور خواجوندخزاعی
منصور خواجوندخزاعی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    مربی
^